Forside   |   Sport aktiviteter / arrangementer   |   Socialt aktiviteter   |   Søg   |   Links
Ahorns vedtægter
 
 
 


 
 
 
 
1.1.
Foreningens navn er Regionen Sjællands Idrætsforening Ahorn for døve, hørehæmmede CI og hørenede, og foreningens forkortelse er AHORN.
 
1.2.
Blev stiftet som idrætsklub den 7. december 1982, hvis navn er blevet ændret fra Roskilde Amts Døve idrætsklub „Roska“ til „Ahorn“ på generalforsamling den 3. februar 1986. Navnet til Midtsjællands Døves Idrætsforening Ahorn blev ændret d. 15. februar 2003, og igen d. 10. december 2005 ændrede man det til Regionen Sjællands Idrætsforening Ahorn.
 
1.3.
Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune med regionen Sjælland som virkefelt. (Regionen Sjælland består af de gamle Vestsjællands Amt, Roskilde Amt og Storstrøms Amt).
 
Foreningen er medlem af følgende:
 
Dansk Handicap Idræts-Forbund         
Dansk Døve-Idrætsforbund                  
Dansk Floorball Union
Roskilde Idrætsunion                          
Danske Gymnastik og Idrætsforeninger     
 
 
 
2.1.

Foreningens formål er at fremme eliteidræt blandt døve, hørehæmmede og CI. Foreningens formål er, at samle medlemmerne i alle foreningens virkefelter, og på alle måder være dem til gavn kulturelt og socialt.

2.2

Foreningens formål er at fremme breddeidræt blandt døve, hørehæmmede, CI og hørenede. Foreningens formål er, at samle medlemmerne i alle foreningens virkefelter, og på alle måder være dem til gavn kulturelt og socialt.

 
 
 
3.1.
Som aktivt Aktiv medlem kan optages alle døve, hørehæmmede og CI incl. Danske Døve-Idrætsforbund.
 
3.2.

Som socialmedlem gives der adgang til samtlige aktiviteter.

 
3.3.
Et tidligere medlem der er slettet på grund af restance, kan kun optages som medlem igen mod, at betale det skyldige beløb.
 
3.4.
Æresmedlemmer af idrætsforeningen kan kun blive tildelt ved fuld enighed af idrætsforeningens bestyrelse.
 
 
 
4.1.
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten være underskrevet af dennes forældre eller værge.
 
4.2.
Medlemskabet er for et år ad gangen med virkning fra 1. januar – 31. december.
 
 
 
5.1.
Udmeldelse skal ske skriftlig til foreningens kasserer inden udgangen af kalenderåret.
 
5.2.
Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.
 
 
 
6.1.
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
 
6.2.
Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af foreningens bestyrelse.
 
 
 
7.1.
Kontingentet skal være betalt første gang senest d. 1. april og anden gang senest d. 1. oktober. For øvrige medlemmer skal kontingentet være betalt senest 1. april.
 
7.2.
Hvis kontingentet ikke er betalt i henhold § 7.1, bliver vedkommende slettet som medlem. Derudover bliver A-medlemmerne sat på restancelisten hos DDI.
 
 
 
8.1.
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
 
8.2.
Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på, at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
 
8.3.
I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsorden som særligt punkt. En generalforsamling afgøres af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter - jvf. § 18.
 
 
 
9.1.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned.
 
9.2.
Den ordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem.
 
9.3.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle foreningens medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
 
9.4.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er hos medlemmernes i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
 
9.5.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
 
 
 
10.1.
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
 
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsen beretning for det forløbne år
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkommende forslag
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleant         
8. Valg af revisor                                                           
 
 
11.1.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jvf. § 18 og 19.
 
11.2.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret – jvf. § 9. stk. 3.
 
11.3.
Valgbare til bestyrelsesposten som kasserer er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret - jvf. § 9. stk. 3.
 
11.4.
Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.
 
11.5.
Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt et medlem ønsker dette.
 
11.6.
Der udfærdiges et referat af generalforsamlingen, og underskrives af dirigenten og referenten.
 
 
 
12.1.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
 
Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser for den ordinære generalforsamling.
 
 
 
13.1.
Ledelelsen af Ahorn varetages af bestyrelse på 3 medlemmer, bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og bestyrelsesmedlem.
 
13.2.
Formanden har foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen indadtil og udadtil og leder alle bestyrelsesmøder. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
 
13.3.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
 
13.4.
Der skal være et flertal af døve, hørehæmmede og CI i bestyrelsen.
 
13.5.
Foreningens bestyrelse og idrætsledere har tavshedspligt, og må ikke udtale sig om drøftelser, behandlinger eller personlige sager fra bestyrelsesmøderne. Der skal henvises til mødernes referat. Bliver dette ikke overholdt betragtes vedkommende som udtrådt, og henvises til § 13.7, § 13.8 og § 15.4.
 
13.6.
Formanden er på valg hvert år.
Kassereren er på valg hver år.
Bestyrelsesmedlem er på valg hvert år.
(hele bestyrelsen e rpå valg hvert år). 

 

13.7.

Afgår formanden inden en valgperiodes udløb, så tiltræder næstformanden til førstkommende generalforsamling. Et af bestyrelsesmedlemmerne bliver automatisk ny næstformand.
 
13.8.
Afgår andre medlemmer af bestyrelsen, konstituere bestyrelsen sig selv ved, at udpege et medlem blandt medlemmerne indtil den kommende generalforsamling.
 
13.9.
Kassereren kan efter aftale med bestyrelsen udelade, at deltage i samtlige bestyrelsesmøder. Dog har kassereren pligt til tæt samarbejde med foreningens formand, og fremlægge de relevante materialer ved bestyrelsesmøderne via formanden. Således at kassereren betragtes som en bogholder.
 
 
 
14.1.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 
14.2.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
 
14.3.
Foreningens tegnes af formanden og en medlem af bestyrelsen. Ved ansættelseskontrakter tegnes dette af formanden alene.
 
14.4.
Ved økonomiske dispositioner tegnes dette af kassereren.
 
14.5.
Køb, slag eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal lånoptagelse også godkendes af generalforsamlingen.
 
 
 
15.1.
Foreningens regnskab er kalenderåret.
 
15.2.
Kassereren skal inden d. 1. februar have afgivet regnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren.
 
15.3.
Foreningens bestyrelse er ansvarlig for foreningens regnskab.
 
15.4.
Kassereren skal have kendskab til regnskabsføring, og stå til ansvar over for foreningens banke(r).
 
15.5.
Kassereren skal hvert år på den ordinære generalforsamling forelægge et regnskab til godkendelse. Det årsregnskab der forelægges, skal være underskrevet af hele bestyrelsen og påtegnet af den generalforsamlingsvalgte revisor.
 
15.6.
Regnskabet og status udsendes til foreningens medlemmer sammen med dagsorden til den ordinære generalforsamling.
 
 
 
16.1.
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor. Revisoren skal hvert år i januar gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningerne er tilstede.
 
16.2.
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskabet og beholdningerne.
 
16.3.
Ved kritisk revision skal der udover foretages en vurdering af, om de afholdte udgifter er i overensstemmelse med foreningens formål, med bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutninger, og at de foretagende dispositioner i øvrigt er rimeligt og forsvarlige.
 
16.4.
I dette tilfælde, at der ønskes en revisor fra et revisionsfirma i stedet for en folkevalgt revisor blandt medlemmerne, skal der henvises til § 9.4. Derudover skal der vedlægges et udkast med revisionsydelser og priser.
 
 
 
17.1.
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
 
 
18.1.
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstra ordinært generalforsamling.
 
18.2.
For denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstedet.
 
18.3.
For at forslaget kan vedtages krævet, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
18.4.
Opnås der ikke mindst 2/3 af foreningens stemmeberettiget medlemmers deltagelse, skal der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor den gennemføres med uanset de fremmødte stemmeberettiget medlemmers deltagelse.
 
18.5.
Ved foreningens opløsning skal foreningens ejendom og midler behandles på generalforsamlingen, hvor det skal afgøres hvilke foreninger eller organisationer midlerne skal overdrages til.
 
 
 
19.1.
Foranstående love er vedtaget på det ekstra ordinære generalforsamling den 15. december 2015 i Roskilde og træder i kraft fra samme dato.

Webdesign by Cubit Medialine ApS